358412746_600655202251802_2476166087049646400_n

ศค.จชต.ประชุมหารือเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.