357709672_598066132510709_2822837511711139135_n

ศค.จชต. ประชุมรายงานการติดตามการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรฯ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานการติดตามการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comments are closed.