356394967_593076966342959_707942346559846415_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ1เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆของจังหวัดปัตตานี โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Comments are closed.