356801301_592177163099606_8786570227966435729_n

ศค.จชต. แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ข้อมูลที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ และสร้างการรับรู้ในเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ และช่องทางการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ภายหลังจากนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ และเพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข สามารถกลับมาพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่ง​การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในการอบรมซึ่งเป็นการอบรมทั้งแบบ ในสถานที่อบรมและแบบออนไลน์ ได้แก่ ท่านดนัย มู่สา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.), ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ, และผู้เชี่ยวชาญการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และตัวแทนนักศึกษาศิษย์เก่าจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งวิทยากรทุกท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจำนวน 150 คน

Comments are closed.