354469882_587542126896443_5181308332194397151_n

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วนได้แก่ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด และ นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มสนับสนุนฯ ศค.จชต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาและเยียวยา ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนฯ พิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 136 ราย

Comments are closed.