352746054_587046020279387_3140240173861866297_n

ศค.จชต.ประชุมหารือเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมดังนี้

 1. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 3. ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 5. ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7
 6. ประธานกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 7. ผู้อำนวยการกรมส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี
 8. ประธานกลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 9. ประธานกลุ่มสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (จังหวัดปัตตานี)
 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Comments are closed.