ประชุมหารือ Unesco

ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมประเด็นหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ UNESCO

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ประเด็นหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดย นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มความร่วมมือฯ เข้าร่วมประชุมฯ
โดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการกับสำนักงานผู้เชี่ยวชาญของ UNESCO ห้วงเดือนมิถุนายน 2566 นี้ ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยในด้านการเสริมสร้างสันติภาพและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางความคิด และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงวิชาการต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Comments are closed.