ประชุมจัดกิจกรรมแนะแนวต่างประเทศ

ศค.จชต.ประชุมการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดย นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. ชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สพม. สช. สกร. ในพื้นที่จชต. (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) เพื่อร่วมพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนที่มีความประสงค์ศึกษาต่อต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานการศึกษาในแต่ละสังกัด จังหวัด รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โดย กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทริน วิว ปัตตานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ข้อมูลที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ และเป็นสร้างการรับรู้ในเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐในต่งประเทศ และช่องทางการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ภายหลังจากนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

Comments are closed.