349781895_835229701363873_7403299561313748190_n

ศค.จชต.ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ ทักษะการแนะแนวด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านส่วนตัวและสังคม โดยมีบุคลากร ศค.จชต. และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานการศึกษาเอกชน , สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 21 หน่วย โดยผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.