349320824_2025839871081072_5941696146197001298_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สว่างพงษ์ สมมาตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหาดตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Comments are closed.