349519180_278076164568440_8427257556601435327_n

ศค.จชต.ระดมความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะศูนย์กลางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนมิติงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 100 คน
การประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จชต. ที่ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับการศึกษาตามเป้าหมาย/นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยน้อมนำหลักศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต. ดังนี้

  1. เด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. เด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสศึกษาต่อ/มีอาชีพมีงานทำ
  3. การศึกษาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
    ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานประชุมระดมความเห็นในครั้งนี้ ศค.จชต. ร่วมกับ ศอ.บต. จะรวบรวมรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งต่อไป

Comments are closed.