337168117_743532577299409_760785281642265364_n

ศค.จชต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าของคณะทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนงานพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากรฯ จัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าของคณะทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนงานพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมี พ.อ.ชาติชาย เกื้อกิจ ผอ.สยศ.กอ.รมน.ภาค4 สน. เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกรรมการสภาสันติสุขตำบล ผู้แทนจาก ศอ.บต. ผู้นำชุมชน ที่ปรึกษานายก อบต.ทุ่งคล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา บัณฑิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านพหุวัฒนธรรม ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในเขตบ้าน/หมู่บ้าน ชุมชน/ตลอดจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

Comments are closed.