346275337_1002559711178316_5190691510989374580_n

ศค.จชต. ร่วมต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของศูนย์ ฯโดยนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรฯ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comments are closed.