346621976_746503713783773_3534639083255053284_n

ศค.จชต.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลังของหน่วยงาน

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิเคราะห์กระบวนงาน เพื่อกำหนดอัตรากำลังของหน่วยงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และนางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะ ให้คำแนะนำ กับบุคลากร ศค.จชต. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอุบลรัตน์ วงศ์สุนทร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะ จาก สำนักอำนวยการ สป.ศธ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับบุคลากร ศค.จชต. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.