344351433_618295330332027_9083537027349764581_n

ศค.จชต. ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบงานเชิงบูรณาการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบงานเชิงบูรณาการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนาย สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) เป็นวิทยากรอภิปรายเพื่อออกแบบกระบวนการทำงานแบบ end to end process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

Comments are closed.