341870218_194042260078984_3155968977264298528_n

ศค.จชต. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชลธาร โรงแรม The Pine Songkhla อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชลธาร โรงแรม The Pine Songkhla อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรในสังกัดศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบด้วยนายวิศนุพงศ์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายปรัชญา ก๋าอิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันกำแพง และนายอลงกรณ์ จอมขันเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงเจดีย์ ท้ายนี้ประธานกล่าว นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ดีและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรในสังกัดศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับความรู้และทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ และการใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Comments are closed.