Education Infographic Presentation Template 2023 (3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ราย
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ราย
และปีการศึกษา 2566 จำนวน 1,225 ราย
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/10g1q2eHuReCBTTwIWZ_G1V7THkixw8ZS?usp=sharing

Comments are closed.