425751044_720819230235398_7650798881872061720_n

ศค.จชต.ร่วมพูดคุย การสนับสนุนโครงยกร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับปฐมวัย ประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมพูดคุย พบปะ กับ ดร.อับดุลมูไฮมีน สาและ ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสนับสนุนโครงยกร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับปฐมวัย ประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ของทางมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยโครงยกร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชา และกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน สามารถต่อยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮ์ศักราช 1437 ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.