402512690_674010838249571_8967812049212086468_n

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ รองผอ.ศค.จชต. และเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาและเยียวยา ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนฯ พิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 1,344 ราย

Comments are closed.