352510013_584059517244704_636197610094261427_n

ศค.จชต. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนางสาวซูไฮณีย์ อิงดิง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิ ประดิษฐแสง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรีอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนางณัฐธยาน์ หนูหลง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากร
ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้การแนะแนวด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านส่วนตัวและสังคม ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนต่อในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและมีความถนัดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

Comments are closed.