แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เว็บกำลังปรับปรุง อยู่ในช่วงคัดกรองข้อมูล


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


  • การจัดซื้อจัดจ้าง


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน


  • นโยบาย No Gift Policy


  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


  •  แผนป้องกันการทุจริต


  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน