ประกาศศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์ชับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้