แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาและเยียวยาระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กรณีรายเดิม),ระดับสถานศึกษา