ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศค.จชต.

หน้าที่และอำนาจ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ข้อ 2 ให้จัดตั้ง “ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นหน่วยงานการศึกษา ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ดี กินดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง สภาพท้องถิ่น และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ดี กินดี
และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เยียวยา และพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา บุตรของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

สร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สื่อสารการตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย